Kriter > Siyaset |

Kurumsal Bilişimde Bir Yenilik: Siyasi Süreç Yönetim Sistemleri


Siyasi parti teşkilatlarının önde gelen faaliyetleri; saha ziyaretleri, sektör/esnaf toplantıları, vatandaşlardan gelen önerilerin kurumsal hafızaya kazandırılması, üst yönetime iletilmesi ve takibi, teşkilat üyeleri arasında hızlı iletişimin ve gerekli durumlarda görev dağılımı paylaşımıdır. Siyasi partilerin bu faaliyet ve sürecini, dijital platformlara taşımak şüphesiz “Dijitalin Siyaseti” yaklaşımının doğal bir sonucu olacaktır.

Kurumsal Bilişimde Bir Yenilik Siyasi Süreç Yönetim Sistemleri

Dünya genelinde yaşanan dijital dönüşüm süreci, kaçınılmaz olarak siyaseti, siyasetçiyi ve siyaset yapma tarzlarını da etkiliyor. Bu etki şüphesiz çok boyutlu; siyasetçinin toplumu temsil noktasında ele alması gereken konu yelpazesinin genişlemesinden, gündemi takip etmek ve etkilemek noktalarında kullanacağı teknolojik çözümlerin çeşitliliğinin artmasına kadar geniş bir alanda önemli değişimler hayata geçiyor.

Daha önceki yazılarımızda özetlemiş olduğumuz gibi, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı olarak bu dönüşümü ve etkileşimi, “Dijitalin Siyaseti” kavramsallaştırması ile ortaya koyuyoruz. Bu kavramsallaştırma kapsamında, bir taraftan “siyasetçi, teknolojik gelişmeleri takip etmekle kalmamalı, bu gelişmeleri toplumu temsilen değerlendirmeli ve gerektiğinde farkındalık oluşturarak yönlendirmeli” şiarı ile çalışmalar yürütüyor, diğer taraftan ise gelişen dijital teknolojileri en etkin şekilde kullanmak noktasında önemli atılımlara imza atıyoruz.

 

Dijital Teknolojiler Siyasette Nasıl Kullanılmalı?

Dijital teknolojilerin siyasi arenada kullanılması noktasında akla gelen ilk örnekler, genellikle siyasi partilerin ve siyasetçilerin söylemlerini yaymak noktasında dijital mecraları kullanmaları, odaklı propaganda faaliyetlerini hayata geçirmeleri oluyor. Özellikle propaganda süreçlerinde sosyal medya mecralarında etkin olmak, doğru internet kullanıcısına, doğru coğrafi lokasyonda ve doğru alanlarda nokta atışı bilgilendirme yapmak gerçekten önem arz eden ve günümüz dünyasında seçim süreçlerinde dikkat çeken etkinlikler.

Ancak dijital teknolojilerin; ulaştırma, telekomünikasyon, e-ticaret ve benzeri farklı dikeylerdeki kullanım alanlarına kısa bir göz attığımızda, dijitalleşmenin çok daha kapsamlı ve dönüştürücü bir etkisi olabileceğini net bir şekilde görüyoruz. Dijital teknolojiler, bu sektörlerde lojistik yönetiminden müşteri ilişkileri yönetimine, veri tabanlı karar alma mekanizmalarına kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Dijitalleşme sonucu, süreçlerin şeffaflığı ve takip edilebilirliği artıyor. Bu anlamıyla dijital dönüşüm, organizasyonel değişim noktasındaki en temel itici güçlerden biri haline geliyor, zira süreç yönetimindeki tüm değişimler, sonuç itibariyle karar alma süreçlerini de adeta yeniden tanımlıyor, yeni değer önerileri oluşturuyor ve verimlilik artışlarını hayata geçiriyor.

Türkiye’deki siyasi yapılanmaları ele aldığımızda, dijital teknolojilerin yukarıda anılan dikeylerde olduğu gibi siyasette de çok daha geniş ve dönüştürücü bir kullanım alanı olduğunu fark edebiliriz. Zira Türkiye’de siyaset, özellikle AK Parti teşkilatlarında güçlü bir şekilde görüldüğü üzere, sadece seçim zamanı propaganda yapmaktan, söylem oluşturmaktan ibaret değil. Söz gelimi AK Parti teşkilatları, seçim döneminde olsun, olmasın her daim sahada vatandaş ile temas kuran, söylem üreten ve bu söylemi yayan organizasyonlar. AK Parti teşkilatları, yılın her günü vatandaş ziyaretinden sektörel istişare toplantılarına geniş bir yelpazede etkinlik ve faaliyetler düzenleyerek, bu çalışmaların çıktılarını genel merkez değerlendirmesine sunmak üzere raporlaştırıyor. Siyasete bu açıdan bakarsak, dijital teknolojilerin siyaset alanında da söylem yaymanın çok ötesinde çok daha geniş kullanım alanları olduğunu görüyoruz. Dijital teknolojiler, siyasi faaliyetlerin planlanması, lojistik anlamda yönetilmesi, sahadan alınan geri bildirimlerin doğru mecralara iletilebilmesi noktalarında şüphesiz çok faydalı olabilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Aktif Öğrenciler Topluluğunun, Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlediği "Dijital Geri Dönüşüm" konulu söyleşisine katıldı. İleri, burada öğrencilerle sohbet etti. (İlyas Gün/AA)

 

Siyasi Süreç Yönetim Sistemleri: Siyaset için Tasarlanan Kurumsal Sistemler

Çeşitli sektörlerde kullanılan ve topluca Kurumsal Bilişim Sistemleri olarak anılan yazılımlar, dijital dönüşüm süreçlerinin temel yapı taşları olarak ön plana çıkıyor. Akademik literatürde sıkça çalışılan kurumsal bilişim sistemleri, genellikle MİY (Müşteri İlişkileri Yönetimi), KKP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve TZY (Tedarik Zinciri Yönetimi) olarak sınıflandırılıyor.

Tüm bu sistemlerin ortak özelliği organizasyonel süreçlerin verimliliğini artırmaları ve şeffaflık sağlamalarıdır. Söz gelimi MİY sistemleri, müşteri bilgilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda müşteriler ile doğru şekilde etkin iletişimi sağlamak amacıyla kullanılıyor. TZY sistemleri envanter yönetiminin eksiksiz yapılabilmesi ve üretimin aksamaması, parça tedarikinde gecikmeler yaşanmaması noktalarında otomasyon çözümler sunarken, KKY sistemleri ise muhasebeden finansa, satın almaya kadar geniş bir yelpazedeki süreçlerin bütünleşik olarak yönetilmesini sağlayan yazılım platformlarıdır.

Bu ve benzeri yazılım platformları, değişik sektörlerde etkin şekilde kullanılabilseler de siyasi partilerin gündelik süreçlerinde doğrudan kullanımları mümkün değildir. Siyasi parti teşkilatlarının önde gelen faaliyetleri saha ziyaretleri, sektör/esnaf toplantıları, vatandaşlardan gelen önerilerin kurumsal hafızaya kazandırılması, üst yönetime iletilmesi ve takip edilmesi, teşkilat üyeleri arasında hızlı iletişimin ve gerekli durumlarda görev dağılımının sağlanabilmesi, teşkilat üyelerinin performans takibinin yapılabilmesi olarak özetlenebilir. Tüm bu faaliyetler, teşkilatların standart firma yapısından önemli ölçüde farklılaşan yetki ve hiyerarşi organizasyonları doğrultusunda hayata geçirilir. Söz gelimi, AK Parti’nin ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarından oluşan, çeşitli fonksiyonel birimler ve başkanlıklardan müteşekkil teşkilat yapısında, veri paylaşım ve görüntüleme yetkileri, görev atamaları ve raporlama akışları, tamamen AK Parti teşkilatına özgü bir yapıda oluşmuştur.

Siyasi partilerin sözü geçen süreçlerini, dijital platformlara taşımak şüphesiz “Dijitalin Siyaseti” yaklaşımının doğal bir sonucu olacaktır. Bu doğrultuda hayata geçirilmesi gereken yazılımlar, kurumsal bilişim sistemleri kapsamında bir yenilik olarak ele alınmalıdır. MİY, KKP ve benzeri sistemlerin yanında yeni bir kulvar oluşturacak bu çeşit sistemleri, Siyasi Süreç Yönetim (SSY) sistemleri olarak isimlendirmek mümkündür. SSY sistemleri siyasetin seçimden seçime gündemde olmaktan ziyade, sürekli aktif bir alan olarak ön plana çıktığı ülkemizde, toplumsal anlamda önemli olan bir fonksiyon icra edecektir.

 

AK Parti’nin Siyasi Süreç Yönetim Sistemi: AKPARTİ’M

Kurulduğu günden bugüne teknolojiyi en etkin kullanan parti olma özelliğine sahip AK Parti her daim sahada olan teşkilat yapısı da göz önüne alındığında, dijital dönüşüm sürecinin bir sonraki aşaması kendine özgü bir SSY sistemini hayata geçirmesidir. Böyle bir yazılım, AK Parti siyasetinin belirleyici bir özelliği olan yüz yüze siyaset tarzının yerini almaktan ziyade, vatandaş ile doğrudan iletişimi destekleyici, bu iletişimin etkisini artırıcı bir rol oynayacaktır.

Bu kapsamda, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı, geliştirdiği “Dijitalin Siyaseti” yaklaşımının da bir gereği olarak, partinin günlük siyasi süreçleri destekleyecek merkezi bir dijital platform olan AKPARTİ’M sistemini kurdu.

Parti yapısındaki tüm birimlerin gündelik faaliyetlerini planlayabilecekleri dijital bir platform olarak tasarlanan AKPARTİ’M; toplantı, faaliyet, talep planlama, nöbet atama, takvim yönetimi gibi çeşitli modüllerden meydana geliyor. Genel merkezden mahalle teşkilatına, tüm kademe ve düzeylerdeki teşkilat mensuplarına karşılık gelen yetki profillerinden ve dolayısıyla kendine özgü bir yetkilendirme modülünden oluşuyor. Kurgulanan sistemde her teşkilat yöneticisi için ayrı bir profil oluşturulurken (il başkanı, il genel sekreteri, il birim başkanı, ilçe başkanı vs.), bu profiller, matris bir yapı kapsamında hem yerel teşkilat silsilelerine hem de genel merkezdeki fonksiyonel yöneticilere bağlı kılınıyor. Söz gelimi herhangi bir ildeki bilgi ve iletişim teknolojileri başkanı, fonksiyonel olarak hem genel merkez bilgi ve iletişim teknolojileri başkanlığından hem de yerelde il başkanından talimat alabilmektedir. Hayata geçirilen bu yetki hiyerarşisinin karmaşıklığı; ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları kademeleri arasındaki etkileşimler ele alındığında daha rahat anlaşılabilir.

AKPARTİ’M dijital platformu sayesinde teşkilat yöneticileri, toplantı, faaliyet planlamalarını herhangi bir telefon trafiğine gerek kalmaksızın çok hızlı bir şekilde yapabilecek, sahada vatandaştan iletilen öneri ve taleplerin takibini/akıbetini dijital olarak izleyebilecek, sahada hangi mahallede hangi sokağa teşkilatın hangi tarihlerde ne sıklıkta gittiklerini görebilecek ve hatta o bölgelerde gündeme gelen konuları da yine toplantı notlarından hızlıca tespit edebilecektir. Platform, yurt sathındaki tüm teşkilatın bir anlamda bir buluşma merkezi de olacaktır.

AKPARTİ’M dijital platformu, planlama süreçlerinin yönetiminin ötesinde, merkezi bir veri bankası görevi de görecek, bu şekilde partinin bir anlamda dijital hafızası haline gelecektir. Mobil uygulama yapısı ile teşkilat mensupları tarafından sahada kullanılabileceği gibi ana ekran girişleri yoluyla tüm düzeydeki yöneticilere raporlama hizmeti verilecektir. Bu anlamda dünyada türünün ilk örneği olma özelliğini taşımaktadır.

AKPARTİ'M dijital platformundan görüntü 1 AKPARTİ'M dijital platformundan görüntü 2 AKPARTİ'M dijital platformundan görüntü 3 AKPARTİ'M dijital platformundan görüntü 4 AKPARTİ'M dijital platformundan görüntü 5

Dijital Dönüşüm: Organizasyonel Bir Bakış

“Dijital Dönüşüm” kavramı, şüphesiz gerek endüstriyel sektörlerde gerekse de daha geniş kapsamıyla popüler kültürde sıkça ele alınan bir kavram. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak arkasında durduğumuz ve iktidarda olduğumuz 21 yılda gerek e-devlet gibi kapsayıcı platformlar, gerekse de çeşitli destek ve yönlendirme programları ile ülkemizde de ilerlettiğimiz bu sürecin tanımını da doğru yapmak önemli.

Yazılım ve sistem geliştirmek, şüphesiz dijital dönüşümün önemli ögeleridir. Ancak dijital dönüşüm, kullanılan yöntemler ve ortaya çıkan etkiler göz önüne alındığında, sadece yazılım veya platform geliştirmekten ibaret değildir. Esasen dijital dönüşümün tam anlamıyla hayata geçmesi herhangi bir organizasyondaki mevcut iş süreçlerinin verimliliğini artırmakla kalmayacak, organizasyonu karar alma mekanizmaları ve görev tanımları anlamında dahi etkileyebilecektir. Böylesine önemli dönüşümlerin hayata geçmesi şüphesiz ilgili sistemlerin etkilenecek paydaşlarının (çalışanlar, yöneticiler, vs.) doğrudan katılımları ile hayata geçirilmeleri ve onlar tarafından sahiplenilmelerine bağlıdır.

Dijital dönüşüm süreci bu yönleriyle organizasyonlar açısından hayati önem taşımakla birlikte büyük zahmetler ile hayata geçirilebilen bir süreçtir. Tüm paydaşların ortaya konan yeni sistem ve platformları gerçek anlamda kullanmaya başlamalarını ve sahiplenmelerini sağlamak için gerekli bir ikna süreci vardır. Bu noktada kullanılacak yöntem, söz konusu organizasyonun bulunduğu sektöre (kamu veya özel) ve dikeye göre değişmektedir. Genellikle takip edilen yöntem üst yönetimin yönlendirmesi ve takibi altında orta yönetim ve çalışanların belirli bir dijitalleşme hedefine doğru ilerletilmesi şeklindedir.

Endüstriyel sektörlerden farklı olarak siyasi teşkilatlar, emir komuta zincirine sahip olmakla birlikte, gönüllülük esasında hayata geçen yapılardır. Bu nedenle dijital dönüşümün siyasi yapılardaki tezahürü ve bu yapılarda başarıya ulaşması, tüm düzeylerdeki teşkilat yapılarının bu sürece aktif katılımlarına bağlıdır. Dolayısıyla, söz konusu teşkilatın yeniliklere açık olması, yenilikleri içselleştirme kapasitesi bulunması belirleyicidir.

Bu anlamda, AKPARTİ’M dijital platformunun geliştirilme süreci, parti teşkilatların yenilikçi yaklaşımını net bir şekilde ortaya koymak noktasında önem arz etmektedir. Platformun geliştirilmesi sürecinde, özellikle ürün tanımı ve süreç tasarımı noktalarında teşkilatın birçok unsurunun önemli katkıları olmuş ve mahalle teşkilatından genel merkeze önemli bir heyecan havası oluşmuştur.

 

Dünyada Dijitali Yönlendirmek…

AK Parti’nin geliştirdiği dijitalin siyaseti anlayışı, ülkemizdeki siyaset anlayışında yeni bir kapı aralayacaktır. Bu anlamda ortaya önemli bir iddia koyan AK Parti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir yanda dijital teknolojileri ilgilendiren konularda pozisyon ve söylem geliştirmekte, diğer yanda ise dünyada dijital teknolojileri en etkin kullanan parti olma vizyonunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda SSY sistemleri kavramını ortaya koymak ve bu kulvarının ilk ürünlerinden biri olan AKPARTİ’M dijital platformunu geliştirmek, önemli bir aşama olarak göze çarpmaktadır.


Etiketler »  

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz. Daha fazlası