Kriter > Kitaplık |

Savunma Politikaları: Savunma Okur-Yazarlığı Projesi Eseri


Ülkemizin göz doldurduğu alanlardan biri olan savunma sanayiine yönelik artan ilgi ve merak, bu konudaki bilgi eksikliğini giderecek temel kaynaklara olan ihtiyacı da artırdı. Böyle bir ihtiyacı karşılamasının yanında akademik yazındaki savunma politikasına dair boşluğu da kapatan “Savunma Politikaları” Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve Prof. Dr. Murat Yeşiltaş editörlüğünde okuyucuya ulaştı.

Savunma Politikaları Savunma Okur-Yazarlığı Projesi Eseri
(Baykar/AA)

SETA Vakfı’nın yayınladığı “Savunma Politikaları” hem T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen bir projenin ürünü olması hem de kısa zamanda tükenen “Savunma Politikalarına Giriş” ismindeki ilk baskısının ardından yenilenen içeriği nedeniyle üzerinde önemle durulması gereken bir eser olarak öne çıkıyor. Ülkemizin göz doldurduğu alanlardan biri olan savunma sanayiine yönelik artan ilgi ve merak, bu konudaki bilgi eksikliğini giderecek temel kaynaklara olan ihtiyacı da artırdı. İşte böyle bir ihtiyacı karşılamasının yanında akademik yazındaki savunma politikasına dair boşluğu da kapatan eser, Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve Prof. Dr. Murat Yeşiltaş editörlüğünde okuyucuya ulaşıyor.

Savunma kavramı, savunma stratejileri ve politikaları, Türk savunma sanayii tarihi ve güncel dinamikleri ile gelişen savunma teknolojileri, Türkiye’nin savunma politikaları ve stratejileri konularında, alanında uzmanlarca kaleme alınmış makalelerden oluşan kitap, akademik çevrelerin yanı sıra savunma sanayiine ilgi duyanlara da hitap eden temel bir eser niteliğinde. Eseri genel okuyucu kitlesi nezdinde önemli ve anlaşılabilir kılan en önemli özelliği sade ve duru bir Türkçe ile yazılmış olması. Bu özelliği ile eserin şimdiden savunma politikaları ve stratejileri konusunda temel referans kaynak haline geldiğini söylememiz mümkün.

SSB tarafından desteklenen “Savunma Okuryazarlığı Projesi” kapsamında hazırlanan eser, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in takdimiyle okuyucusuna sunuluyor. Editörlerce hazırlanan önsözde eserle ilgili temel ve tanıtıcı bilgiler ifade edildikten sonra kitapta sırasıyla her biri uzmanlarca hazırlanmış spesifik bölümler yer alıyor. Bu çerçevede “Savunma ve Uluslararası Güvenlik” başlıklı ilk bölümde Rıfat Öncel, savunma kavramının tanımından başlayarak devletleri savunma yapmaya iten nedenleri sistem bağlamında ele alırken silahlanma ve ittifak yapılarına değiniyor. Kitabın editörlerinden olan Ferhat Pirinççi, “Savunma ve Silahlanma İlişkisi” başlıklı ikinci bölümde geçmişten günümüze silah teknolojisindeki değişim kapsamında silahların alternatif tasnifine yer verirken, devletlerin silahlanma metotlarını da açıklıyor. Bu hususta öne çıkan devletin kendi iç üretim yoluyla silahlanması ve silah ticareti yoluyla silahlanması yöntemleri de ayrı başlıklar altında anlatılıyor. Selami Sezgin eserin üçüncü bölümünde, “Savunma Ekonomisi”ni geniş bir perspektiften ele alarak açıklarken, aynı zamanda Türkiye’deki savunma harcamalarına ve tedarik politikalarına da değiniyor. Eserin ortaya çıkmasında önemli katkıları olan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin (STM) yönetici ve danışman kadrolarında yer alan Mehmet Hilmi Özdemir ve Nursima Şahkulubey Baykal’ın beraber kaleme aldıkları “Savunma Planlaması”nda ise savunma planlama sürecinin Soğuk Savaş öncesinden günümüze kadar olan evrimi mercek altına alınıyor.

Savunma Politikaları, Ferhat Pirinççi ve Murat Yeşiltaş

Kitabın beşinci bölümünde fen ve mühendislik bilimleriyle yakından ilgili konuların yer aldığı “Gelişen Savunma Teknolojileri” başlığı altında Ercüment Karapınar, uzay teknolojisinden biyoteknoloji ve yüksek hızlı silah teknolojilerine kadar geniş bir yelpazedeki teknolojik gelişmelerin savunma sanayii alanına olan doğrudan sonuçlarını anlaşılır bir biçimde aktarmakta. Özellikle günümüzde devletlerin önemli yatırımlar yapmaya başladığı “Siber Güvenlik” konusu ise bu alandaki uzmanlardan akademisyen Ali Burak Darıcılı tarafından “Siber Güvenlik ve Savunma” adı altında işleniyor. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki ilerlemelerin askeri teknolojiye ve savunma sanayiine yansımalarını konu edinen “Otonom Sistemler” Ahmet Alemdar tarafından kapsamlı bir biçimde anlatılıyor.

Kitabın sekizinci bölümünden itibaren Türk Savunma Sanayii tarihinin ve güncel dinamiklerinin konu edildiğini görüyoruz. Bu husus kitapta Türk Savunma Sanayii için bir dönüm noktası sayılan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı esas alınarak 1974 öncesi dönem ve 1974 sonrası dönemin bir karşılaştırmasıyla başlıyor. Hüsnü Özlü “Geçmiş ve Kuruluş: 1974 Öncesi Dönemde Türk Savunma Sanayii” kısmında Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak Kıbrıs Barış Harekatına gelinceye kadar Türkiye’deki savunma sanayii kurma girişimlerini ayrıntılarıyla okuyucunun bilgisine sunuyor. Bir sonrasında ise Merve Seren, Özlü’nün bıraktığı yerden başlayarak “Genişleme ve Yükseliş: 1974’ten Günümüze Türk Savunma Sanayii” başlığı altında Kıbrıs Harekatından günümüze kadar olan dönemi dört kısımda, 2000-2022 arasında Türk Savunma Sanayiinin gelişimini ortaya koyduğu atılımları da içerecek şekilde özlü bir biçimde inceliyor. Bu çerçevede Seren, günümüzde Türkiye’nin yeni savunma ve güvenlik anlayışının merkezinde “yerlilik”, “millilik” ve “stratejik otonomi” olmak üzere üç temel kavramın yer aldığının altını çiziyor.

Tarihsel bağlamdaki bu bölümlerin ardından kitabın son bölümlerini Türkiye’nin savunma ve güvenlik politikasına dair güncel dinamikleri konu edinen çalışmaların oluşturduğunu görüyoruz. Murat Aslan, onuncu bölümde “Türkiye’nin Savunma Stratejileri ve Politikaları"nı işlerken, on birinci bölümde Rıfat Öncel, özellikle NATO ve ABD ile olan stratejik ilişkileri merceğine alan “Türkiye’nin İttifak Politikaları ve Savunma İşbirlikleri"ni akıcı bir dille anlatıyor. Kitabın editörlerinden Murat Yeşiltaş da “Türkiye’nin Askeri ve Savunma Stratejisi: Hedefler, Destekleyici Unsurlar ve Sonuçlar” adındaki Türkiye’nin yeni kararlı stratejisini konu edindiği eserin son kısmını (on ikinci bölüm) oluşturan ufuk açıcı makalesiyle noktayı koyuyor.

Ülkemizde gittikçe popüler hale gelen savunma sanayii alanına ilgi duyanlar için okunması gereken eserler listesinde şimdiden ilk sırayı alan “Savunma Politikaları” savunma, güvenlik ve strateji alanında öğrenim gören ve çalışmalar yürüten lisans ve lisansüstü öğrencilerinin de edinmesi gereken temel kaynak niteliğinde. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in de ifade ettiği gibi “Türkiye, son yıllarda savunma sanayii atılımlarını geniş bir savunma ekosistemi ihdas etmeye borçludur ve savunma politikaları analizleri bu ekosistemin olmazsa olmazlarındandır.” Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve Prof. Dr. Murat Yeşiltaş editörlüğünde hazırlanan “Savunma Politikaları” savunma ekosisteminin akademik yazın boyutunu oluşturan önemli analizlerden biri olarak bahse konu alandaki entelektüel ihtiyacı başarıyla karşılıyor.

 


Etiketler »  

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz. Daha fazlası